תנאי מכר

Incoterms

International Commercial Terms

תנאי המכר הם 11 מונחי סחר בינלאומיים אחידים אשר פותחו על ידי לשכת המסחר הבינלאומית, הם מהווים חלק מעסקת המכר ומשלימים אותה. תנאי המכר יגדירו באופן ברור את הנקודה בה יעברו ממוכר לקונה: הסיכון בטובין המועברים, ההוצאות בגין המשלוח ועוד. הם אינם מהווים חוק, אלא נחשבים נוהג מסחרי המאפשר הגדרה אחידה וברורה של חובות המוכר והקונה בעסקה כשהם מגשרים על הבדלי תרבות ושפה.

 תנאי המכר נחלקים לארבע קבוצות:

קבוצה E כוללת את התנאי EXW, בו הטובין נמסרים לקונה בשער המפעל בארץ היצוא, והקונה דואג להובלה ולביטוח למדינתו.

קבוצה F כוללת את התנאים FCA, FAS, FOB, בהם, באופן כללי, הטובין נמסרים לקונה בנמל המוצא בארץ היצוא והקונה דואג בעצמו להובלה ולביטוח למדינתו.

קבוצה C כוללת את התנאים CIP, CPT, CFR, CIF, בהם, באופן כללי, המוכר דואג להובלה ולביטוח עד לנמל היעד בארץ היעד, אך הסיכון לנזק עובר לקונה עם היציאה לדרך בנמל היצוא.

קבוצה D כוללת את התנאים DAT, DAP, DDP, בהם, באופן כללי, המוכר דואג להובלה ולביטוח עד לארץ היעד והסיכון לנזק עובר לקונה רק בעת הגעת הסחורה לנמל היעד.

 

EXW – Ex Works

על המוכר להעמיד את הטובין לרשות הקונה כאשר היא ארוזה באריזה המתאימה ליצוא ומסומנת בסימונים הנדרשים.

משלב זה עוברת האחריות המלאה הכוללת את זיקת הביטוח, האחריות לביצוע המטלות השונות ונטל התשלומים מכתפי המוכר לכתפי הקונה.

כל העלויות, המטלות וזיקת הביטוח מרגע זה ואילך יחולו על הלקוח (היבואן), כולל עלויות העמסת המטען בחצר היצואן לתוך הרכב שבא לקבלו.

 

FCA – FREE CARRIER

מסירת המטען למוביל /המשלח הבינלאומי שנבחר תתבצע על ידי היבואן בנקודה מוסכמת כלשהי במדינת היצוא.

עם מסירת הסחורה למוביל הבינלאומי וקבלת אישור חתום על המסירה עוברת האחריות המלאה – הן נטל התשלומים והן זיקת הביטוח – מהיצואן אל היבואן.

באחריות היצואן: הליכי המכס במדינת היצוא, ועמידה בדרישות חוקיות היצוא.

 

FAS – FREE ALONG SIDE SHIP

התחייבות המוכר מסתיימת לאחר מסירת הטובין וסיום הליכי מכס יצוא בנמל המוצא במדינת היצוא.

מונח זה לשימוש בהובלה ימית בלבד.

 

FOB – FREE ON BOARD

מסירת הסחורה, הנקודה בה עוברים נטל התשלומים וזיקת הביטוח מהמוכר לקונה היא עם הנחת המטען על סיפון האנייה בנמל מדינת היצוא.

זו הנקודה בה עוברת האחריות לתשלומים וזיקת הביטוח מהיצואן ליבואן.

תנאי זה מעוצב לשימוש בהובלה ימית בלבד אך יחד עם זאת ההמלצה היא לא להשתמש במונח זה בהובלת מטענים  במכולות.

 

 CFR –COST & FREIGHT  / CIF – COST INSURANCE & FREIGHT

 ההמלצה להשתמש בתנאי מכר אלו בעסקאות בהובלה ימית בלבד. בשני תנאי מכר אלו קיימת אבחנה בין הנקודה בה עוברת האחריות לתשלומים השונים שבעסקה לבין הנקודה בה עוברת זיקת הביטוח מהמוכר לקונה.

זיקת הביטוח בתנאי המכר CFR כמו גם ב-CIF כמו גם בתנאי המכר FOB שהוזכר קודם לכן תעבור מכתפי היצואן לכתפי היבואן עם מסירת  המטען על סיפון האנייה בנמל היצוא.

בתנאי המכר CFR מחויב המוכר לכרות את חוזה ההובלה עם המוביל הימי לצורת הובלה  לנמל ארץ היעד.

בתנאי המכר CIF מחויב המוכר לכרות את חוזה ההובלה ולרכוש את פוליסת הביטוח הימי בעבור הקונה.

 

CPT – CARRIAGE PAID TO /  CIP – CARRIAGE & INSURANCE PAID TO

מונחי מכר המותאמים לעסקאות סחר בינלאומי המבוצעות בכל שיטות ההובלה. זיקת הביטוח בשני מונחים אלה כמו גם בתנאי המכר FCA תעבור מכתפי היצואן לכתפי היבואן עם מסירת הטובין למוביל הבינלאומי של המוכר בנקודה כלשהי במדינת היצוא וקבלת אישור חתום על המסירה.

באשר לנטל התשלומים: בתנאי המכר CPT מחויב הספק לספק את הטובין ולשלם את עלות ההובלה הראשית עד לנקודה מוסכמת במדינת היבוא – נקודה שהיא לפני תחנת מכס.

מאידך, בתנאי המכר CIP מחויב הספק לספק את הטובין,  לשלם את עלות ההובלה הראשית, ואת עלות הביטוח הימי עד לנקודה מוסכמת לפני תחנת מכס במדינת היבוא.

בכל מונחי המכר מקבוצות E,  F, C תעבור זיקת הביטוח מהמוכר לקונה בנקודה כלשהי במדינת היצוא.

 

DAT – DELIVERED AT TERMINAL

על המוכר לבצע את המסירה במסוף נקוב ומוסכם במדינת היעד, לאחר פריקה אך ללא חובת התרת המכס ביבוא. חובה זו חלה על הקונה. זו גם תהיה נקודת מעבר זיקת הביטוח מהמוכר לקונה.

 

DAP – DELIVERED AT PLACE

על המוכר למסור את המטען בנקודה נקובה מוסכמת כלשהי במדינת היבוא לא כולל פריקה וללא חובה לבצע את התרת המכס.

מסירת המטען ובהעברת זיקת הביטוח תתבצע על כלי התחבורה שהביא את המטען. פריקת המטען והתרת המכס ביבוא הינם באחריות הקונה.

 

DDP – DELIVERD DUTY PAID

מחויבותו של היצואן לספק את המטען ולמוסרה ליבואן באתר מוסכם במדינת היעד זאת לאחר תשלום כל העלויות הנדרשות כולל מסי היבוא. חובת פריקת המטען תחול על הקונה.